ජාතික ප්‍රතිපත්තියකට අනුව වැටුප් හා දීමනා වැඩි කිරීමට ආණ්ඩුවට බලකර සිටිමු.

ජාතික ප්‍රතිපත්තියකට අනුව වැටුප් හා දීමනා වැඩි කිරීමට ආණ්ඩුවට බලකර සිටිමු. දීප ව්‍යාප්ත සේවා විධායක නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුව සමග එක්ව අප සංගමය විසින් ගනු ලබන ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබද දැනුවත් කිරීම

දේශපාලන පත්වීම් පිළිබද ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග

දේශපාලන පත්වීම් පිළිබද ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සංගමයේ විධායක කමිටුව හා පළාත් සම්බන්ධීකාරකවරුන් දැනුවත් කර ඇත. ඇතැම් ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රසිද්ධ කිරීම නුසුදුසු බැවින් ඉහත නිළධාරීන් ගෙන් විමසන ලෙස කාරුණිකව දන්වමි. Sec SLEAS PA

විශේෂ හා කාරුණික දැනුම්වත් කිරීමයි………

විශේෂ හා කාරුණික දැනුම්වත් කිරීමයි……… අප සේවයේ ඇතැම් නිළධාරීන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වලදී දැන හෝ නොදැන ළදරුවන් සේ වෘත්තීක බව නොසලකා ක්‍රියා කරනු ලබන අවස්ථා ඇත. එවැනි අවස්ථාවන්හීදී මුලු සේවයම අපකීර්තියට පත්වීමත් වෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම්හී ලද සාර්ථකත්වය හැල්ලුවට පත්වීමත් නොවැළැක්විය හැකිය. Sec SLEASPA ලෙස SMS පනිවිඩ යොමුකිරිමේ නීතිමය මෙන්ම සදාචාරාත්මක අයිතියද අප සංගමයේ ගරු ලේකම් විසින් දරනු ලැබේ. මෙසේ පනිවිඩ යොමු කිරීමට පෙර සංගමයේ විධායක කමිටුවේ එකගතාවය අනිවාර්යයෙන්ම ගරු ලේකම් විසින් ලබා ගනී. නමුත් පහත දැක්වෙන පනිවිඩය සංගමයේ ලේකම් විසින් යොමු නොකරන ලද්දක් බව වගකීමකින් සදහන් කරමි. “The union action on 1st of March is for all SLEAS officers. SLEAS, is the Read More …

STRIKE SUCCESS % – CP 96%

Central Provive 1.Cp Theldeniya Zone 12/12 2.cp Hatton Zone 12/12 3.cp Gampola Zone 15/15 4.cp Kothmale Zone 11/11 5.cp Waththegama Zone 10/10 6.cp Naula Zone 8/9 7.cp Nuwra Eliya Zone 12/15 8.cp Denuwara Zone 12/12 9.cp Walapane Zone 8/8 10. cp Mathale Zone 11/11 11.cp Wilgamuwa Zone 6/7 12.cp Galewela Zone 9/9 13.cp Kandy Zone 15/15 14.cp Hanguranketha Zone 10/12 15.cp Katugasthota Zone 8/8 Dep Edu 16/17 Total 175/183= 95.63%

STRIKE SUCCESS % – NCP 98%+ , SP 98%, SABARAGAMUWA 98%

Success % – SP # Galle 100% Ambalangda 100% Udugama 94.4% Elpitiya 88% Akuressa100% Mathara 100% Mulatiyana 100% Deniyaya 100% Tangalle 95.4% Walasmulla 100% Hambanthota 100% Province 96% Total 98%   Success % – Sabaragamuwa# Sabaragamuwa Kegalle 100% Mawanella 94.5 % Embilipitiya 87% Balangoda 100% Niwitigala 94.5% Ratnapura 84.4% Dehiowita 100% Provincial Department 100%   Success % NCP ##### A/pura=100% Kekirawa=100% Thambutthegama=100% Galenbindunuwewa=100% Kebithigollewa=100% Higurakgoda=100% Polonnaruwa=100% Dimbulagala=100% Department=100% NCP total=100% ##Sec SLEASPA

මාධ්‍ය නිවේදනය – වර්ජනය සාර්ථකයි…

දේශපාලන ගැත්තන්ට වරදාන දීම සඳහා ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ පත්වීම් ලබා දීමට විරෝධය දැක්වීම  සඳහා අද දින (2018 මැයි 23 වන දින ) පැවති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය සහ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබද දැනුවත් කිරිම දේශපාලන පළිගැනීම් ලෙස අර්ථ දක්වමින් නීති විරෝධි ලෙසත්,  සදාචාර විරෝධි ලෙසත්, අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය සඳහා දේශපාලන ගැත්තන් පත්කිරීම ට විරෝධය දැක්වීම සඳහා අද දින පැවති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ශ්‍රි ලංකාවේ පළාත් 09 ම ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරන ලදි. මේ අනුව මේ වන විටත් ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන්ගෙන්  95% ක ට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කර සේවයට  වාර්තා නොකරන ලදි. ඉදිරි සතිය තුළ රජය විසින් ඊනියා Read More …