සහනදායි පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්ර ලබා දීම

මෙය අප සංගමයද ඇතුලත් රජයේ දීප ව්‍යාප්ත සේවා විධායක නිළධාරීන්ගේ කමිටුව කල අරගලයක ජයග්‍රහනයකි.

DOWNLOAD ALL RELEVANT DOCUMENTS INCLUDING THE CIRCULAR

 

  • 34789261_2098900116791379_8960236055101964288_n