මාධ්‍ය නිවේදනය – වර්ජනය සාර්ථකයි…

දේශපාලන ගැත්තන්ට වරදාන දීම සඳහා ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ පත්වීම් ලබා දීමට

විරෝධය දැක්වීම  සඳහා අද දින (2018 මැයි 23 වන දින ) පැවති

වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය සහ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබද දැනුවත් කිරිම

දේශපාලන පළිගැනීම් ලෙස අර්ථ දක්වමින් නීති විරෝධි ලෙසත්,  සදාචාර විරෝධි ලෙසත්, අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය සඳහා දේශපාලන ගැත්තන් පත්කිරීම ට විරෝධය දැක්වීම සඳහා අද දින පැවති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ශ්‍රි ලංකාවේ පළාත් 09 ම ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.

මේ අනුව මේ වන විටත් ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන්ගෙන්  95% ක ට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කර සේවයට  වාර්තා නොකරන ලදි.

ඉදිරි සතිය තුළ රජය විසින් ඊනියා දේශපාලන පළිගැනීම් කමිටු නිර්දේශ මත , නුසුදුසු  දේශපාලන ගැත්තන්  ජාතියේ අධ්‍යාපනය හසුරුවන ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට පත් කිරිමේ ක්‍රියාවලිය ස්ථිර ලෙසම නවතා දමන ලෙසට බල කර සිටිමු.

එසේ නොකරන්නේ නම්  අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය හා ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පළාත් 09  තුළ ක්‍රියාත්මක ජාතික විභාග ඇතුළු සියළුම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා  ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ කිසිදු නිලධාරියෙකු සහභාගී නොවන බව ද දන්වා සිටිමු.

ඉන් නොනැවති අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍ර‍යේ  ගුරු, විදුහල්පති හා ගුරු අධ්‍යාපනක්ඥ සේවයේ සියලුම  වෘත්තීය සමීති සමග මෙන්ම ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට සමාන්තර සියළුම සමාන්තර සේවාවන්ගේ වෘත්තීය සමීති සමග ද දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එලඹෙන බව ද දන්වා සිටිමු.

ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කර ගත් අධ්‍යාපන  ප්‍රතිසංස්කරණයන් හි අවශ්‍යතාව දැඩිව පිළිගන්නා මෙවන් අවධියක එම ප්‍රතිසංස්කරණයන්ගේ මෙහෙයුම්  බලවේග වන ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය දුර්වල කිරිමට වර්තමාන රජය දැන හෝ නොදැන ගනු ලබන  මෙවැනි අදුරදර්ශි සහ අමනෝඥ ක්‍රියාවලීන් යහපාලන මූලධර්මයන් ගේ නාමයෙන් නතර කරනු ඇතැයි  අප සංගමය සමස්ත ජාතිය වෙනුවෙන්ම අපේක්ෂා කරමු.

ගරු ලේකම්

ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා වෘත්තිය සංගමය

  • Media(Strike)2018SUCCESS - Copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *