ජාතික ප‍්‍රතිපත්තියකට අනුව වැටුප් හා දීමනා වැඩි කිරීමට ආණ්ඩුවට බලකර සිටිමු

DOWNLOAD PDF

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *