විශේෂ හා කාරුණික දැනුම්වත් කිරීමයි………

විශේෂ හා කාරුණික දැනුම්වත් කිරීමයි………

අප සේවයේ ඇතැම් නිළධාරීන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වලදී දැන හෝ නොදැන ළදරුවන් සේ වෘත්තීක බව නොසලකා ක්‍රියා කරනු ලබන අවස්ථා ඇත. එවැනි අවස්ථාවන්හීදී මුලු සේවයම අපකීර්තියට පත්වීමත් වෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම්හී ලද සාර්ථකත්වය හැල්ලුවට පත්වීමත් නොවැළැක්විය හැකිය. Sec SLEASPA ලෙස SMS පනිවිඩ යොමුකිරිමේ නීතිමය මෙන්ම සදාචාරාත්මක අයිතියද අප සංගමයේ ගරු ලේකම් විසින් දරනු ලැබේ. මෙසේ පනිවිඩ යොමු කිරීමට පෙර සංගමයේ විධායක කමිටුවේ එකගතාවය අනිවාර්යයෙන්ම ගරු ලේකම් විසින් ලබා ගනී. නමුත් පහත දැක්වෙන පනිවිඩය සංගමයේ ලේකම් විසින් යොමු නොකරන ලද්දක් බව වගකීමකින් සදහන් කරමි.

“The union action on 1st of March is for all SLEAS officers. SLEAS, is the pride of the SL education. So it should not be a toy of Hon.Minister or Edu.Secretary. The union is responsible for all members who participate in this action. Show the power of the service and let others to see your pride in the SLEAS. – SEC.-SLEASPA”

මෙය XXXXXXXXXXX විසින් තම අභිමතයත් ඉහත කී ළදරු බවත් නිසා යොමු කරන ලද නොසලක හැරිය යුතු පනිවිඩයක් බව නිල වශයෙන් දන්වමි. මෙම නිළධාරිනියට මීට පෙරද මේ බව දන්වා තිබුනද එය නොසැලකීම නිසා මෙලෙස නම සදහන් කල බව කණගාටුවෙන් වුවද දන්වමි. වෘත්තීය ක්‍රියාවන් වලදී අසීමිත කැපවිමක් දක්වන සහ සේවයට ආදරය කරන නිළධාරීන්ට ආදර්ශයක් ලෙස මෙය සටහන් කරමි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *