දේශපාලන පත්වීම් පිළිබද ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග

දේශපාලන පත්වීම් පිළිබද ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සංගමයේ විධායක කමිටුව හා පළාත් සම්බන්ධීකාරකවරුන් දැනුවත් කර ඇත.

ඇතැම් ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රසිද්ධ කිරීම නුසුදුසු බැවින් ඉහත නිළධාරීන් ගෙන් විමසන ලෙස කාරුණිකව දන්වමි.

Sec SLEAS PA